Algemene voorwaarden Online services.

Algemene voorwaarden online cursussen en workshops van Iris’ Garden Ecology
-v.2020.01-

Deze voorwaarden zijn van toepassing op online cursussen en workshops georganiseerd door Iris’ Garden Ecology.

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
Iris’ Garden Ecology: Iris’ Garden Ecology, gevestigd te Beverwijk, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder kvk-nummer: 63407272.
Cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment van betaling door de participant aan de website van Iris’ Garden Ecology. Hierdoor verbindt Iris’ Garden Ecology zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Iris’ Garden Ecology aangeboden en door hen gemaakte cursussen en worshops.
Participant : De partij met wie Iris’ Garden Ecology een cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Iris’ Garden Ecology en het hiertoe uitvoeren van de vereiste betaling. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling.

De betaling geschiedt voordat de cursus/workshop geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4 Wijzigingen door Iris’ Garden Ecology.

Iris’ Garden Ecology heeft het recht de cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de workshop/training, bij het kopieren en of inloggegevens door te geven aan derden.

Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Iris’ Garden Ecology zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.

Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Iris’ Garden Ecology aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.

Indien de oorzaak van de wijziging aan Iris’ Garden Ecology kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Iris’ Garden Ecology.

Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid.

Iris’ Garden Ecology aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursus/workshop.

Als de cursus/workshop niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Iris’ Garden Ecology. Eventuele schade wordt door Iris’ Garden Ecology vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Iris’ Garden Ecology is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:

– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.

– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop/cursus is betrokken.

– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop/cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.

Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de cursus/workshop niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Iris’ Garden Ecology zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Iris’ Garden Ecology aansprakelijk is voor derving van cursus/workshopgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de cursus-/ workshopsom.

Artikel 6 Verplichtingen van de participant.

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een cursus/ workshop daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Iris’ Garden Ecology van de cursus/workshop worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7 Annulering 

Annulering is niet meer mogelijk nadat de toegang tot een cursus/workshop langer dan 1 uur is toegewezen. Voor die tijd is het mogelijk om kosteloos te annuleren. Na dit uur kan er niet meer geannuleerd worden.

Artikel 8 Klachtenbehandeling.

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Iris’ Garden Ecology, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de melding schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Iris’ Garden Ecology. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.